வயதானவர்களின் தனிமை ஒரு கொடுமை

நம்மை வளர்த்து ஆளாக்கிய பெற்றோரை மதித்து அவர்களை தனிமை படுத்தாமல் வைத்திருப்பது நம்முடைய கடமை மட்டுமல்ல நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லி கொடுக்கும் ஒரு நல்ல பாடம்.

Read more